http://www.irk-wse.pl/szkolenia/artykul/fe_ocena_przedsiebiorstwa

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

· poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzytania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw,

· nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

· 1250 zł + 23% VAT, obejmuje:

· certyfikat ukończenia szkolenia

· materiały szkoleniowe

· przerwy kawowe, lunch

· 30 stycznia 2013 r., Warszawa, Siedziba GPW, ul. Książęca 4, Sala +5

· Czas: 9:00 – 17:00

· Przerwy: 11:00 – 11:15; 13:00 – 13:45;

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej

· jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej

· maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw

· podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa

· przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne

· wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

· sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności

· informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

· metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych

· metody i zasady stosowane w rachunkowości

· elementy sprawozdania finansowego

· podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

· ogólna analiza bilansu

· ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

· metoda Wilcoxa

· salda strukturalne bilansu

· ogólna analiza rachunku zysków i strat

· prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności

· sygnały ostrzegawcze

· analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

· zasady interpretacji wskaźników

· analiza struktury bilansu

· analiza rentowności

· analiza płynności

· cykl konwersji gotówki

· strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

· analiza efektywności

· analiza poziomu zadłużenia

· 5c klienta

· metody punktowe

· analiza dyskryminacyjna

szkolenie poprowadzi:

Grzegorz Michalski, doktor nauk ekonomicznych

Specjalista i trener w zakresie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej przedsiębiorstwa, budżetowania kapitałów itp. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa i budżetowania kapitałów [np. autor: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005, współautor: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005 itp ]. Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2002). Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

irk-fe_ocena_przedsiebiorstwa (1).pdf